آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم تاییدیه پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش
تقویم 6 ماهه دوم سال 91کتاب آموزشی
فرم پرستاران متقاضی تدریسکتاب آموزشی
فرم برنامه کنفرانس های درون بخشیکتاب آموزشی
تقویم آموزشی شهریور 91دفتر آموزش
جدول تنظیم قطرات دارو و سرمدفتر آموزش
کتابچه آموزشی پرستاران جدید الوروددفتر آموزش
کتابچه بازآموزی پرستاری ICUبخشنامه
فرم سنجش اثربخشی آموزشکتاب آموزشی
فرم پرونده آموزشی پرسنلکتاب آموزشی
کتابچه بازآموزی پرستاری قلب و عروق اطفال و نوزاداندفتر آموزش
تقویم آموزشی مرداد 91دفتر آموزش
کتابچه بازآموزی پرستاری مراقبتهای ویژه قلبی ( CCU )کتاب آموزشی
کتابچه چک لیست پروسیجر های رایج پرستاریکتاب آموزشی
کتابچه باز آموزی کمک بهیارانکتاب آموزشی
کتابچه باز آموزی پرستاری داخلی جراحی قلب و عروقکتاب آموزشی
نامه سرپرستار و متروندفتر آموزش
چک لیست ارزیابی اثر بخشی آموزشدفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطحدفتر آموزش
تاییدیه پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش