آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
چک لیست ثبت و گزارش نویسیدفتر آموزش
فرم توانمندی اولیه ICUکتاب آموزشی
فرم توانمندی اولیه CCUکتاب آموزشی
فرم توانمندی اولیه نوزاد انکتاب آموزشی
فرم آزمون توانمندی دوره ای جدیدالورودکتاب آموزشی
فرم آزمون توانمندی اولیه جدیدالورودکتاب آموزشی
چک لیست توجیهیکتاب آموزشی
اطفای حریقکتاب آموزشی
تقویم آموزشی 6 ماهه اول س ال 92بخشنامه
فرم شناسنامه آموزشی پرسنلکتاب آموزشی
چک لیست ارزیابی ارتباط و اخلاق حرفه ای پرستارانکتاب آموزشی
چک لیست اثربخشی آموزش احیاء قلبی ریویکتاب آموزشی
فرم سنجش اثر بخشی آموزشکتاب آموزشی
فرم تاییدیه آموزش کمک بهیاران جدید الورودکتاب آموزشی
فرم تاییدیه آموزش پرستاران جدید الورودکتاب آموزشی
چک لیست ارزیابی اثربخشی 6 ماه بعد از آموزشکتاب آموزشی
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک بهیاران جدیدالوروددفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت پرستاران جدیدالورود اطاق عملکتاب آموزشی
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش
چک لیست طرز کار عملی با دستگاه لیزر درمانی کم توان قلبکتاب آموزشی