آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اطلاعیه آزمون هموویژلانسبخشنامه
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک به یاران CSRدفتر آموزش
فرم دوره های الزامی آموزشی پرسنل پرستاریکتاب آموزشی
لیست توانمندی استریل اطاق عملکتاب آموزشی
لیست توانمندی استریل مرکزیکتاب آموزشی
لیست توانمندی داخلی جراحیکتاب آموزشی
لیست توانمندی کمک بهیارکتاب آموزشی
لیست توانمندیNICUکتاب آموزشی
لیست توانمندیICUکتاب آموزشی
لیست توانمندیCCUکتاب آموزشی
فرم آزمون توانمندی اولیه کمک بهیاران جدیدالورودکتاب آموزشی
فرم آموزش خط مشیکتاب آموزشی
‍‍‍‍فرم توانمندی اولیهMICU.Pکتاب آموزشی
فرم توانمندی اولیهICU.Pکتاب آموزشی
مراقبت از بند نافکتاب آموزشی
اکسیژن تراپیکتاب آموزشی
مراقبت از بیماران بی قرارکتاب آموزشی
فرم آزمون توانمندی اولیه بیهوشیکتاب آموزشی
فرم کلاسهای برگزار شده بر اساسPDPکتاب آموزشی
فرم کلاسهای کمک بهیاران بر اساسPDPکتاب آموزشی