اخبار

برگزاری کارگاه مدیریت و اعتباربخشی

در راستای توانمندسازی سوپروایزران و سرپرستاران در ماه مرداد کارگاهی دو روزه با مبحث مدیریت و اعتباربخشی ( در تاریخ های ۱۲ و ۱۹) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ در سالن D با حضور مدیر پرستاری، سوپروایزران و سرپرستاران برگزار شد.

ادامه مطلب