دفتر پرستاری

تعداد بازدید:۵۹۷

     دفتر پرستاری مرکز فوق تخصصی قلب وعروق شهید رجایی بعنوان پل ارتباطی کادر پرستاری  با واحد های بیمارستانی ،مسئولیت عملکرد کلیه کادر پرستاری را بعهده دارد. دفتر پرستاری مرکز بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری بابهره گیری ازسوپروایزرهای مجرب  بالینی،آموزش پرستاری،کنترل عفونت وآموزش سلامت در جهت ارتقاء روزافزون کیفیت خدمات پرستاری ونیل به اهداف استراتژیک گام بر میدارد.

اهداف عمده و وظایف این واحد:

 نظارت و ارزیابی مدیریت منابع انسانی

اجرای مدیریت مشارکتی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی

استخراج و تنظیم فرایندهای بالینی و غیربالینی و تلاش در جهت ارتقاء فرایندهای ترسیم شده

رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات پرسنل پرستاری

اجرای فرایندهای تشویقی ، تنبیهی و انضباطی

به روز نگهداشتن اطلاعات پرسنلی در خصوص مواجهه با بحران

حضور فعال در کمیته های بیمارستانی

سنجش و بررسی رضایتمندی بیماران و پرسنل پرستاری

نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و سنجش رضایتمندی پرسنل از نحوه ی اجرای برنامه های آموزشی

 ثبت و مستندسازی فعالیت ها

طراحی سیستم نظارتی و ارزیابی عملکرد پرستاری

برنامه ریزی به منظور بهینه سازی منابع انسانی بخش های اورژانس و ویژه

تلاش در جهت ارائه خدمات مراقبتی کیفی و ایمن و بروز

نظارت مستمر بر نحوه ی ارائه خدمات مراقبتی ایمن به بیماران

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۴۰۲