آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
لیست توانمندیICUکتاب آموزشی
فرم آزمون توانمندی اولیه بیهوشیکتاب آموزشی
مراقبت از بیماران بی قرارکتاب آموزشی
اکسیژن تراپیکتاب آموزشی
مراقبت از بند نافکتاب آموزشی
فرم توانمندی اولیهICU.Pکتاب آموزشی
‍‍‍‍فرم توانمندی اولیهMICU.Pکتاب آموزشی
فرم آموزش خط مشیکتاب آموزشی
فرم آزمون توانمندی اولیه کمک بهیاران جدیدالورودکتاب آموزشی
لیست توانمندیCCUکتاب آموزشی
لیست توانمندی استریل اطاق عملکتاب آموزشی
چک لیست ارزیابی اثربخشی 6 ماه بعد از آ موزش کمک بهیاران CSRدفتر آموزش
اطلاعیه آزمون هموویژلانسبخشنامه
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک به یاران CSRدفتر آموزش
فرم دوره های الزامی آموزشی پرسنل پرستاریکتاب آموزشی
لیست توانمندی داخلی جراحیکتاب آموزشی
لیست توانمندیNICUکتاب آموزشی
لیست توانمندی کمک بهیارکتاب آموزشی
فرم کلاسهای برگزار شده بر اساسPDPکتاب آموزشی
لیست توانمندی استریل مرکزیکتاب آموزشی