آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آموزش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
تقویم سه ماهه چهارم93دفتر آموزش
فرم تاییدیه پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش
فرم تاییدیه کمک بهیاران جدیدالوروددفتر آموزش
تقویم سه ماهه سوم ۱۳۹۴دفتر آموزش
فرم آزمون صلاحیت مهارتهای تخصصی بخش بیهوشیدفتر آموزش
تقویم سه ماهه چهارم ۹۵دفتر آموزش
چک لیست ارزیابی اثربخشی آموزش 6 ماه بعد از آموزش کمک بهیاراندفتر آموزش
تقویم جدید آموزشی سه ماهه اول سال 93دفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک بهیاران جدیدالوروددفتر آموزش
چک لیست ثبت و گزارش نویسیدفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک به یاران CSRدفتر آموزش
چک لیست ارزیابی اثربخشی 6 ماه بعد از آ موزش کمک بهیاران CSRدفتر آموزش
فرم آزمون صلاحیت مهارتهای تخصصی بخش ویژهدفتر آموزش
همایش دو روزه طب درد در اطفالدفتر آموزش
تقویم سه ماهه اول۱۳۹۶دفتر آموزش
تقویم سه ماه سوم سال 93دفتر آموزش
تقویم آباندفتر آموزش
فرم آزمون صلاحیت مهارتهای تخصصی ICU.Pدفتر آموزش
تقویم سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶دفتر آموزش
ارزیابی سطح هوشیاریدفتر آموزش