سوپروایزرها

تعداد بازدید:۱۲۱

 

 

مترون

شیوا خالق پرست

 

سوپروایزر جانشین

زهرا حنیفی

               
                         

سوپروایزر بالینی

حلیمه رضازاده

سوپروایزر بالینی

منصوره معتمد خواه

سوپروایزر بالینی

مریم معتمد خواه

             

سوپروایزر بالینی

رکسانا تهرانی

سوپروایزر بالینی

زهرا صادقی

سوپروایزر بالینی

علی اصغر حسن آبادی

سوپروایزر بالینی

فاطمه کهنگی

سوپروایزر بالینی

فاطمه اصغری

سوپروایزر بالینی

شیدا اسماعیلی

 

سوپروایزر آموزش

شبنم زعفری

سوپروایزر آموزش

حبیب رضایی

 

سوپروایزر کنترل عفونت

معصومه رستمی

             

 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱