سوپروایزرها

تعداد بازدید:۱۹۵۳

 

 

     

 سوپروایزر   جانشین

 حلیمه رضازاده

               
                         

سوپروایزر بالینی

رکسانا تهرانی

سوپروایزر بالینی

منصوره معتمد خواه

سوپروایزر بالینی

مریم معتمد خواه

سوپروایزر بالینی

اطهر عابدینی

         
                         

سوپروایزر بالینی

شیدا اسماعیلی

سوپروایزر بالینی

زهرا صادقی

سوپروایزر بالینی

علی اصغر حسن آبادی

سوپروایزر بالینی

فاطمه کهنگی

 

 

 

 

 

سوپروایزر آموزش

شبنم زعفری

سوپروایزر آموزش

حبیب اله رضایی

سوپروایزر کنترل عفونت

معصومه رستمی

سوپروایزر اورژانس

هاجر ایروانیان

سوپروایزر درمانگاه

شوکت مهدوی

سوپروایزرCSR

خانم تهرانی

 

 

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی :

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی -درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.
حوزه بالین و نظارت بر مراقبتهای درمانی از قرار زیر است :

 • برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی حین خدمت به منظور ارتقای سطح  دانش و مهارت پرسنل در تمام رده های پرستاری از جمله دوره باز آموزی دیالیز ، CRRT ، داروهای قلبی، CPR اصول ECG و داروهای قلبی ، تشخیص ریتم ، احکام پرستاری ، دوره آموزشی Orientation جهت پرستاران جدیدالورود ، دوره بازآموزی کمک بهیاران
 • تشخیص شورای راهبردی آموزش و پژوهش پرستاری به منظور تعیین سیاستهای کلان آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
 • ارائه کنفرانس های هفتگی با عناوین متنوع و مبنی بر نیازسنجی پرسنل درمانی. 
 •  

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت:

سوپر وایزر کنترل عفونت پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی را در کلیه واحد های بیمارستان زیر نظر معاونت درمان عهده دار می باشد.
 

 • تهیه و تدوین دستورالعمل های پیشگیری از انتقال عفونت بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی مانند بهداشت دست ها ، پیشگیری از عفونتهای ناشی از کاتترهای وریدی ، شریانی ، ادراری _ ضدعفونی  ابزار critical و Noncritical .
 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری با همکاری سوپر وایزر آموزش جهت سایر گروه های شاغل در مرکز مانند  واحد های اداری ، آزمایشگاه ، تاسیسات ، خدمات ولنژ و . . . در زمینه راه های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش 
 • آموزش و ارزیابی پرستاران رابط کنترل عفونت در رابطه با تکمیل فرم گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی .
 • ارائه برنامه جهت انجام تزریقات ایمن  Safety injection در کمیته کنترل عفونت و حاکمیت بالینی 
 • انجام اقدامات لازم در مواردی  مثل Needle stick ، گاز گرفتگی و . . . در کلیه پرسنل بیمارستان . 

 

شرح وظایف سوپروایزر بالینی:

سرپرست پرستاری ( سوپروایزر ) مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی ، توانبخشی و پژوهشی ، پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری و مامایی را بر  عهده دارد. حوزه آموزش پرستاری از قرار زیر است :

 • حضور مستمر سوپروایزرهای دفتر در بخش ها و نظارت  بر امر ارائه مراقبت  از بیمار در تمام شیفتها
 • شرکت سوپروایزران در جلسه های درون بخشی
 • تغییر ساختار کنترل حضور و غیاب پرسنل از سیستم کنترل دستی و دفتری به کنترل رایانه ای
 • مشارکت فعال در زمینه تنظیم چک لیستهای مورد نیاز جهت ارزیابی  بخش ها
 • پذیرش تمامی رده های پرستاری در دفتر جهت حل مشکلات آنها
 • پذیرش بیماران و همراهان معترض در فتر و رسیدگی به امورات آنان
 • برنامه ریزی دقیق جهت ارتقای کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی

 

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۴۰۲