انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت بشرح زیر می باشد :

1) تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت )
2) تعیین نیازهای آموزشی ( مددجو و خانواده ، رده های مختلف کادر پرستاری و مامائی و کارکنان جدید الورود )
3) تعیین اولویتهای آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی
4) اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروهها
5) تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخشهای مرتبط
6) تهیه و تنظیم ابزار مناسب ارزیابی خدمات پرستاری و مامائی مورد نیاز مددجویان
7) هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروههای پرستاری و مامائی
8) پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامائی
9) تشکیل کمیته آموزش پرستاری
10) هماهنگی جهت تشکیل و شرکت در کلاسهای آموزش مداوم و برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط
11) پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
12) همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مددجویان
13) همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت در امر آموزش
14) همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
15) برنامه ریزی و شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثر بخش و موثرتر در ارائه خدمات پرستاری و مامائی
16) ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، جزوات / پمفلت و ... )
17) همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی
18) هدایت و آموزش کارکنان در راستای :
الف – حسابرسی کیفی خدمات پرستاری
ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو و خانواده
19)- هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط
20)- هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها ، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
21)- ثبت و گزارش و پاسخگویی کلیه فعالیت های آموزشی به مدیر خدمات پرستاری
22)- کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب
23)- کنترل و نظارت بر وجود امکانات و شرایط آموزشی در واحدها
24)- ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده از طریق :
- کنترل حسابرسی کیفی خدمات ارائه شده
- بررسی رضایتمندی مددجویان
- بررسی رضایتمندی کارکنان پرستاری
25)- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت ها ی مختلف ) در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش پرستاری
26)- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
27)- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط پرستاری

پیوندها    |    صفحه اصلی    |