سرپرستارها

تعداد بازدید:۱۲۲۷

 

 

  ICU  بزرگسال ICU  کودکان داخلی جراحی CCU پاراکلینیک اورژانس  
       

سرپرستار   ICUA

اقای عرفانی

سرپرستار  ICUP1

خانم یعقوبی

سرپرستار  داخلی زنان

خانم کلانتری

سرپرستار  PICU زنان

خانم میردارسلطانی

سرپرستار   CCUA

آقای سالاریه

سرپرستار  اتاق عمل

آقای صانعی

سرپرستار CCU اورژانس

خانم حیدری

 
     

سرپرستار ICUB

خانم نجفلو

سرپرستار ICUP2

خانم غفاری

سرپرستار  داخلی مردان

خانم عربگری

سرپرستار جراحی مردان

آقای نجار

سرپرستار CCUB

خانم حاتم آبادی

سرپرستار کت لب بزرگسال

خانم عسگری

سرپرستار اورژانس

خانم سیکارودی

 
     
 

سرپرستار ICUP3

خانم آدلک

سرپرستار  داخلی کودکان

خانم فتوتی

سرپرستار جراحی کودکان

خانم کاظمی

سرپرستار CCUC

خانم جعفری

سرپرستار کت لب کودکان

خانم خالقی

   
       
 

سرپرستار  ICUP4

خانم شریف مرادی

سرپرستار VIP

خانم شوقیان

 

سرپرستار CCUF

خانم میرزاخانی

سرپرستار اکو بزرگسال

خانم سپرده

   
       
 

سرپرستار ICUP5

خانم شمیرانی

سرپرستار دیپلمات

خانم نقوی

 

سرپرستار CCUG

خانم عربی

سرپرستار اکو کودکان

خانم اعلائی

   
           
       

سرپرستار CCUK

خانم رابعه لهراسبی

سرپرستار دیالیز

خانم فیاضی

   
             
       

سرپرستار POSTA

خانم صداقت

     
               
       

سرپرستار POSTB

خانم مریم لهراسبی

     

 

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی ، درمانی، پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را برعهده دارد . وظایف سرپرستار مرکز ( بهداشتی ، درمانی و توانبخشی ) براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد.
الف – جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :
1)- بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت بمنظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2)- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی
3)- برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
4)- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
5)- تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )
6)- برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
7)- برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان پرستاری جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی ، وسایل تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
8)- برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران ، خانواده و ... ( مراقبت از خود و توانبخشی و ... )
9)- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
10)- برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
11)- برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت
ب – سازماندهی :
12)- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و ... )
13)- توجه به نیازهای کارکنان ، ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
14)- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
15)- انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
16)- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
17)- شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان ، مددجویان / بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
18)- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
19)- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط ( شامل : درخواست ها ، وقایع غیرمترقبه حوادث ، کمبودها و نقایص ، نیازها و ... )
20)- مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی و ... کارکنان
21)- مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان پرستاری و سایر کارآموزان در واحد مربوطه
22)- مشارکت و همکاری در پژوهش ها و تحقیقات کاربردی پرستاری
برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
ج – هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی
23)- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
24)- تکمیل فرم ارزشیابی مصوبه کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
25)- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایتمندی مددجویان ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ... )
26)- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس ارزشیابی اثربخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان / بیماران ، خانواده و دانشجویان ...
27)- کنترل و پیگیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت بر اجرای آن
28)- مشارکت و همکاری با کمیته های بیماران بنا بر صلاحدید سرپرست مربوطه
29)- نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
30)- نظارت مستمر بر اقدامات ضروری بمنظور پیشگیری از عفونت ها
31)- همراهی و ارائه گزارش دقیق هنگام بازدید مسئولین مافوق
32)- نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

آخرین ویرایش۲۸ اسفند ۱۴۰۲