آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر آموزش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تقویم سه ماه سوم سال 93دفتر آموزش
تقویم سه ماهه اول۱۳۹۶دفتر آموزش
همایش دو روزه طب درد در اطفالدفتر آموزش
فرم آزمون صلاحیت مهارتهای تخصصی بخش ویژهدفتر آموزش
چک لیست ارزیابی اثربخشی 6 ماه بعد از آ موزش کمک بهیاران CSRدفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک به یاران CSRدفتر آموزش
چک لیست ثبت و گزارش نویسیدفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک بهیاران جدیدالوروددفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش
تقویم جدید آموزشی سه ماهه اول سال 93دفتر آموزش
چک لیست ارزیابی اثربخشی آموزش 6 ماه بعد از آموزش کمک بهیاراندفتر آموزش
تقویم سه ماهه چهارم ۹۵دفتر آموزش
فرم آزمون صلاحیت مهارتهای تخصصی بخش بیهوشیدفتر آموزش
تقویم سه ماهه سوم ۱۳۹۴دفتر آموزش
فرم تاییدیه کمک بهیاران جدیدالوروددفتر آموزش
فرم تاییدیه پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش
تقویم آموزشی شهریور 91دفتر آموزش
جدول تنظیم قطرات دارو و سرمدفتر آموزش
کتابچه آموزشی پرستاران جدید الوروددفتر آموزش
کتابچه بازآموزی پرستاری قلب و عروق اطفال و نوزاداندفتر آموزش