برنامه تقسیم بخش

برنامه تقسیم بخش سوپروایزران صبح از تابستان سال 1398

خانم حنیفی

VIP-CSR- ICUP3-ICUP4-CCUB-Eplab-دیپلمات-اکو اطفال

خانم زعفری

CCUC-CCUF

خانم رضازاده

اتاق عمل وبیهوشی-اورژانس-کت لب اطفال  - دیالیز-CCUE-POSTB

منصوره معتمدخواه

کت لب بزرگسال-ICUP1-ICUP2-داخلی اطفال -جراحی اطفال -اکو -درمانگاه-CCUG

خانم معتمد خواه

داخلی مردان -داخلی زنان -جراحی مردان -جراحی زنان-ICUA-ICUB-تنفس

آقای رضایی

CCUA-POSTA

  برنامه تقسیم بخش سوپروایزران عصر وشب از تابستان سال 1398
آقای پاشازاده اکو-تنفس-دیپلمات-VIP-POSTA-POSTB
خانم اصغری ICUA-ICUP1ICUP2-دیالیز-کت لب اطفال
آقای حسن آبادی کت لب بزرگسال-اورژانس-داخلی مردان- داخلی زنان-جراحی مردان
خانم تهرانی CCUA-CCUB-CCUC-CCUF-Eplab
خانم معتمد خواه ICUP3-ICUP4-اکو اطفال -داخلی اطفال -جراحی اطفال
خانم صادقی درمانگاه-جراحی زنان-اتاق عمل -ICUB-CCUG
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۴۱