برنامه تقسیم بخش

تعداد بازدید:۲۸۹۱

برنامه تقسیم بخش سوپروایزران صبح از بهار 1401

خانم حنیفی

CSR-اکو -Eplab-اکو اطفال-تنفس-کت لب بزرگسال-POSTA-دیپلمات-CCUF

خانم زعفری

CCUA-CCUB 

خانم رضازاده

درمانگاه-اورژانس- دیالیز-CCUE-CCUK-VIP-POSTB

منصوره معتمدخواه

داخلی اطفال -جراحی اطفال ICUP1-ICUP2- ICUP3-ICUP4-ICUP5-کت لب اطفال -داخلی مردان -داخلی زنان

مریم معتمد خواه

جراحی مردان -جراحی زنان-اتاق عمل وبیهوشی-ICUB-ICUA

آقای رضایی

CCUC-CCUG

  برنامه تقسیم بخش سوپروایزران عصر وشب از بهار سال 1401
خانم کهنگی جراحی مردان -POSTA-دیپلمات-CCUA-CCUB
خانم اصغری اورژانس- دیالیز- CCUE-VIP- POSTB
آقای حسن آبادی اتاق عمل وبیهوشی-ICUB-ICUA
خانم تهرانی داخلی مردان -داخلی زنان-ICUP1-ICUP2- ICUP3
خانم اسماعیلی داخلی اطفال -جراحی اطفالراحی زنان-ICUP4-ICUP5
خانم صادقی CCUC-CCUG-CCUK-CCUF
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۱