برنامه تقسیم بخش

برنامه تقسیم بخش سوپروایزران صبح از تابستان سال 1397

خانم حنیفی

اکوبزرگسال، استریل مرکزی ، جراحی مردان ، EPLAB ,ICUP1 ,ICUP2 جراحی زنان

خانم بلوچ نژاد

اکوکودکان .تنفس.داخلی کودکان.جراحی کودکان.ICUA.CCUB.CCUG

خانم زعفری

داخلی زنان.داخلی مردان 

خانم رضازاده

اتاق عمل.درمانگاه.کت لب اطفال .کت لب بزرگسال.PCCUA.PCCUB.CCUF

خانم مدرس

دیالیز.VIP.ICUB.ICUP3.ICUP4.CCUC.دیپلمات.CCUA

آقای رضایی

اورژانس

  برنامه تقسیم بخش سوپروایزران عصر وشب از تابستان سال 1397
آقای پاشازاده دیالیز-ICUP2-ICUP1-ICUA
خانم اصغری جراحی زنان-اتاق عمل -ICUB-CCUG
آقای حسن آبادی CCUA-CCUB-CCUC-CCUF
خانم تهرانی تنفس -دیپلمات-VIP-POSTA-POSTB
خانم معتمد خواه اورژانس-داخلی مردان -داخلی زنان-جراحی مردان
خانم صادقی داخلی کودکان-جراحی کودکان-ICUP3-ICUP4
آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۷۴