انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

تاریخچه واحدآموزش پرستاری از بدو تاسیس تاکنون

 
 مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی قلب و عروق شهید رجایی در سال 1345 تاسیس شد. در سال 1350 در کنار بیمارستان قلب، مدرسه پرستاری قلب و عروق به ریاست سرکار خانم خدیجه ایران نژاد بمنظور حمایتهای علمی و تربیت پرستاران خبره در بخشهای قلب و مراقبتهای ویژه در سطح کاردانی تاسیس شد. در این دوران مربی پرستاری، خانم اشرف حیدری مسئولیت آموزش بالینی پرستاران بیمارستان را به عهده داشتند.  سرکار خانم منیژه مصدق اولین سوپروایزر آموزشی مرکز و پس از آن شاد روان خانم ژاله مسنن زاده بودند. اولین دوره های آموزش مراقبتهای ویژه CCU و ICU در این زمان در بیمارستان قلب شروع شد که با مجوز معاونت آموزشی وزارت بهداشت وقت برگزار می شد.
 مدت دوره های مذکور 6 ماه بود که 2 ماه آن تئوری و 4 ماه بصورت کارورزی برگزار می شد و پرستاران از سراسر کشور در آن شرکت داشتند. آقای محمد تقی صفدری کارشناس ارشد بیهوشی از سال 1365 بمدت 16 سال سوپروایزرآموزشی مرکز بودند که تقویم آموزشی، تشکیل کتابخانه بخشها و خریداری کتابهای مرجع برای اولین بار توسط ایشان و در این دوره انجام شد. پس ازعضویت ایشان بعنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این مسئولیت را خانم زهرا ناشر کارشناس ارشد بیهوشی از سال 1382 تا سال 1384، خانم سهیلا اورنگ کارشناس ارشد بیهوشی در سال 1384 و آقای بهزاد مومنی کارشناس ارشد بهداشت از سال 1387 تا دیماه 1390 به عهده گرفتند. از دیماه 1390 خانم شیوا خالق پرست اطهری کارشناس ارشد آموزش پرستاری، مسئولیت آموزش پرستاران مرکز را به عهده گرفتند. راه اندازی سایت آموزش پرستاری،تدوین کتابچه های آموزشی و برگزاری مسابقات علمی از جمله کارهای جدید دوره ایشان بود.در پاییز1392 آقای فرامرز غربی فرد کارشناس ارشد آموزش بهداشت مسئول آموزش پرستاران مرکز شدند تا  دانش و تجارب ارزشمند خویش را در جهت ارتقائ کیفی و کمی آموزش کادر پرستاری مرکز بکار بندند. از پاییز سال 1393 آقای حبیب اله رضائی کارشناس ارشد پرستاری ، سوپروایزر آموزش پرستاری مرکز شدند .

پیوندها    |    صفحه اصلی    |