انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک بهیاران جدیدالورود    
فرمهای سنجش اثر بخشی آموزشی
   
چک لیست آموزش و تعیین سطح    
چک لیست ارزیابی اثر بخشی 6 ماه بعد پرستاران
   
تاییدیه آموزش پرستاران جدید الورود(چک لیست توجیهی )
   
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت پرستاران اطاق عمل    
 فرم تاییدیه آموزش کمک بهیاران جدید الورود
   
چک لیست ارزیابی اثر بخشی 6 ماه بعد کمک بهیاران
   
چک لیست آموزش و تعیین سطح مهارت کمک بهیاران CSR
   
چک لیست ارزیابی اثر بخشی آموزشی 6 ماهبعد کمک بهیاران جدیدالورود CSR اطاق عمل
   


پیوندها    |    صفحه اصلی    |